EU-pengar till Mittskåne Vatten

2017-11-24

Projekt för att förbättra slamkvalitén

Höörs kommun och Mittskåne Vatten har varit med att ansöka till EU-projektet STEP och projektet har nu blivit beviljat. Övriga partners i projektet är West Pomeranian University of Technology (Stettin, Polen), Bornholms Energi och Forsyning, Klaipeda universitet (Litauen) och Goleniow Water and Sewage Company (Polen). Projekttiden är 2018-2020 och den beviljade budgeten för hela projektet är 1 160 000 MEUR och för Mittskåne Vatten 199 125 EUR.

Slam är en biologisk restprodukt som bildas vid rening av spillvatten och som är rikt på viktiga närings- och mullämnen. Slam är därför en värdefull resurs för jordbruket eftersom fosforn återförs naturligt utan onödig inverkan på naturen.

Syftet med projektet är att förbättra slamkvalitén på mindre och mellanstora reningsverk och projektet är till viss del en fortsättning på projektet Euroslam som Hörby kommun tidigare har medverkat i. I projektet ingår en mängd olika aktiviteter och Mittskåne Vatten kommer att medverka mer eller mindre i de olika aktiviteterna. En av aktiviteterna är att bygga en pilotanläggning som ska kunna hantera externt slam skiljt från övrigt slam på reningsverket (i samarbete med MERAB). Syftet med detta är att minska tillskottet av metaller i vårt slam från reningsverket och därmed förbättra slamkvalitéten.

Det ingår även försök med processoptimering för att på så sätt få mer näringsämnen i slammet.  Provtagning och analys av tillskottsvatten är ytterligare en aktivitet, detta gör vi för att undersöka om tillskottsvattnet påverkar de höga metallhalterna vi har i slammet. Övriga partners kommer bland annat att arbeta med kompostering av slam samt utföra försök att minska lukt och därmed förbättra hanteringen av slam.