Höörs kommun och PEAB i förlikning om Sätofta Hed

2019-08-27

Efter en flerårig tvist med PEAB gällande ett entreprenadarbete i Sätofta Hed i Höörs kommun har Höörs kommun och entreprenören nu kommit överens om en förlikning.

Orsaken till tvisten är en upphandling som Mittskåne Vatten gjorde för VA-utbyggnaden i Sätofta Hed.

Förlikningen innebär att Höörs kommun genom Mittskåne Vatten ska betala 17,5 miljoner till PEAB (en nedskrivning med 20 % jämfört med det ursprungliga kravet).

– Vi är mycket ledsna över detta. Men vi garanterar att detta inte kommer att påverka VA-taxan, säger Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef i Höörs kommun.

Bakgrund

2016 vann företaget en upphandling gällande VA-utbyggnaden i Sätofta Hed. I förfrågningsunderlaget, och sedan även i det underskrivna avtalet, förekom ett fel vilket entreprenören valde att inte ifrågasätta utan arbeta efter. Det innebar att alla stenar som var större än 20 cm i diameter (istället för 60 cm) sorterades ut och fakturerades Mittskåne Vatten.

Mittskåne Vatten är ansvarig för den felaktiga texten i sina handlingar.
PEAB använde inte sin erfarenhet och kunskap om branschens praxis utan valde istället att bokstavligt tolka den skrivna texten och samla in en stor mängd mindre stenar, stenar som annars hanteras som schaktmassor.

När Mittskåne Vatten omedelbart blev varse detta (i första fakturan från entreprenören) kontaktade man omgående PEAB och påtalade det orimliga i detta. Men utan resultat. Företaget fortsatte sortera ut och fakturera.

Mittskåne Vatten bestred dessa fakturor vilket resulterade i en stämningsansökan från entreprenörens sida. Det är denna som nu avslutats med en förlikning.

Faktaruta

• Detta kommer inte att belasta kommunens övriga verksamhet.
• Mittskåne Vatten hanterar denna utgift som en investeringskostnad inom projektet med en amorteringstid på 50 år
• Detta innebär en årlig kostnadsökning på 350 000 kr, vilket Mittskåne Vatten kan hantera inom sin budget utan att det drabbar VA-abonnenterna.
• Detta hade inneburit en kostnadsökning på i genomsnitt 7 kr/VA-abonnent/månad.

För mer information, kontakta:

Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef Höörs kommun
0413 – 284 80 eller rolf.carlsson@hoor.se