Gå direkt till innehållet

Vattenmätare – vad gäller?

Alla fastigheter som har någon form av kommunal anslutning måste vara utrustade med en vattenmätare. Det är nämligen den som mäter din vattenförbrukning och som ligger till grund för fakturan. Vattenmätaren är en garant för att du blir korrekt debiterad.

Som fastighetsägare betalar du bara för den mängd vatten som du förbrukar. Det är därför det är så viktigt att din vattenmätare fungerar som den ska och att den är korrekt placerad.
Vattenmätaren tillhandahålls och installeras av Mittskåne Vatten och är vår egendom, men tänk på att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att se till att mätaren inte skadas.

Din vattenförbrukning fastställs genom kontinuerlig mätning av den mängd kallvatten som passerar mätaren via den inkommande vattenledningen.

Vad gäller?

  • Det får inte finnas några uttag av kommunalt vatten före vattenmätaren –  med undantag för dig som har egen brunn. Då får du ha uttag av vatten före vattenmätare, men bara om uttaget avser bevattning eller liknande som inte nyttjar den kommunala avloppsledningen. Det får dock inte förekomma någon som helst sammankoppling mellan det egna vattnet och det kommunala.
  • Du som fastighetsägare är skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna Mittskåne Vatten tillträde till fastigheten för kontroll och byte av vattenmätare.
  • Vattenmätarens placering ska vara godkänd av Mittskåne Vatten som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen samt ensamrätt att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera och underhålla samt till- och frånkoppla vattenmätaren.
  • Vattenmätarplatsen ska vara försedd med vattenmätarkonsol och det ska finnas fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren och VA- installationen/rördragningen ska vara i bra skick.
  • Du som fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmning och annan skadlig påverkan.
  • Vattenmätaren ska sitta lättåtkomligt för att ge Mittskåne Vattens personal en god arbetsmiljö. Krypgrunder eller andra svårtillgängliga utrymmen är inte godkända.

För fastigheter med eget vatten

De flesta fastigheter har både kommunalt vatten och avlopp, men det finns även de som endast har kommunalt avlopp i kombination med eget vatten från enskild vattentäkt. I dessa fall ska vattenmätare installeras för att utifrån förbrukningen av det egna vattnet, kunna beräkna hur mycket avloppsvatten som lämnar fastigheten. Om fastigheten saknar vattenmätare, blir du debiterad en schablonavgift.