Gå direkt till innehållet

Dagvatten

Regnet smattrar på vattenytan. I förgrunden syns en gren med gröna löv.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från hårda ytor i samhället (gator, parkeringar, hustak) eller som under naturliga förhållanden tas upp av växter i vår omgivning. Vid kraftigt regn blir det dock ansamling av dagvatten som måste hanteras för att undvika översvämning, till exempel i källarutrymmen. Vattnet hamnar då i dagvattenledningarna för vidare transport ut i våra vattendrag. Skyfall överbelastar ledningarna och innebär att dagvattnet leds orenat ut i vattendragen som förorenas.

Gröna och tröga dagvattensystem

Dagvattendamm på grönyta framför en grupp hus

Mycket hårda ytor i ett samhälle innebär större risk för översvämningar eftersom vattnet inte kan rinna ner i jorden genom hårdytan. För att vi ska kunna ta hand om dagvatten på ett hållbart sätt inför framtiden behöver vi därför skapa så kallade “gröna och tröga lösningar”. Det innebär att dagvattnet får någonstans att ta vägen där det fördröjs och vattnet kan tas upp av växtlighet och renas naturligt.

Exempel på sådana öppna dagvattensystem är diken, fördröjningsytor, gröna tak, dammar och våtmarker. Dessa “gröna och tröga lösningar” har större kapacitet än traditionella dagvattenledningar och med rätt sorts växter kan dagvattnet även renas från föroreningar. Dammar och andra dagvattenlösningar är dessutom trevliga inslag i tätbebyggelse och bidrar till biologisk mångfald samt utgör platser för rekreation.

Vad kan du göra

Ett barn med ljusblått regnställ samlar regnvatten ur ett stuprör i en gul spann

Vi kan hjälpas åt med att skapa utrymme för dagvattnet och se det som en tillgång istället för ett problem. Det dagvatten som finns på din egen fastighet kan du ta hand om genom att till exempel leda ut det på gräsmattan, skapa dammar eller samla upp det från stuprörskastare och använda det för bevattning.

Tänk på att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan! Tvättvattnet med de kemiska medel som används för biltvätten går direkt ut i våra vattendrag utan någon som helst rening. Tvätta bilen på tvättanläggning eller i tvätthall.

Dagvattenpolicy

En ny dagvattenpolicy har tagits fram för bägge kommuner. Dagvattenpolicyn behandlar både hur ansvarsfördelningen ser ut mellan kommunens olika sektorer och hur dagvattenfrågan ska behandlas mot privata fastighetsägare, entreprenörer och verksamhetsutövare i kommunen. Policyn gäller både för planering av nya områden och befintliga områden och den behandlar dagvattenfrågan både inom och utanför Mittskåne Vattens verksamhetsområde för dagvatten.

Syftet med dagvattenpolicyn är att skapa rutiner och arbetssätt för hur hållbara dagvattensystem ska kunna skapas både i ny och befintlig bebyggelse. Med hållbara dagvattensystem kan dagvatten renas och bebyggelse kan skyddas från översvämning.

Ta gärna del av dagvattenpolicyn för tips och bilder på hållbara dagvattenlösningar.