Gå direkt till innehållet

Vi undersöker dagvattenhanteringen på Åkersberg

Från och med 27 februari till och med 1 mars undersöker vi dagvattenhanteringen på Per Nils väg och Otto Hans väg i Höör. Det gör vi för att säkerställa att regn- och smältvatten som kommer från till exempel hustak, gator, parker, parkeringar och gårdar hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt. Undersökningen genomförs av Mittskåne Vatten tillsammans med Rensman AB.

För att undersöka hur dagvattnet på fastigheterna hanteras behöver personal från Mittskåne Vatten och Rensman AB gå in på tomterna i området. Personalen kommer att undersöka fastigheternas stuprör och brunnar, samt brunnar i området. Under tiden som undersökningen genomförs kan framkomligheten på gatorna i området vara begränsad.

Vad är fastighetsägarens ansvar?
Det är du som fastighetsägare som ansvarar för hur dagvattnet hanteras på din fastighet.

På Per Nils väg och Otto Hans väg har Mittskåne Vatten inga dagvattenledningar. Det innebär att allt dagvatten hanteras lokalt inne på fastigheterna. Det finns olika lösningar för det, till exempel att dagvattnet rinner till en stenkista.

Det är inte tillåtet att en fastighets dagvattenledningar är anslutna till kommunens spillvattenledningar. Om dagvatten rinner ut i kommunens spillvattenledningar belastas ledningsnätet och det leder till en ökad belastning på reningsverket. Om en fastighet är kopplad på detta sätt ansvarar fastighetsägaren för att ordna sin dagvattenhantering på annat sätt.

Här kan du läsa det brev vi skickat till berörda fastighetsägare inför undersökningen.