Gå direkt till innehållet

Taxa, lagar och regler

Domarklubba mot vit bakgrund

Mittskåne Vatten är en avgiftsfinansierad verksamhet, vilket innebär att vi inte finansieras av några skattemedel och att vi inte är vinstdrivande. Vi bedriver vår verksamhet efter de politiska beslut som fattats i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Avgifterna vi får in skall täcka drift och underhåll av både VA-ledningar samt vatten- och reningsverk, och nivån på avgifterna regleras enligt gällande VA-taxa och anpassas regelbundet för att täcka de kostnader som finns.

Verksamheten styrs främst av ABVA, Lagen om allmänna vattentjänster och respektive kommuns VA-taxa. Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) reglerar förhållandet mellan huvudman (VA-GIS nämnden) för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

VA-taxa

Vatten- och avloppstaxan beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Denna taxa beskriver vem som är avgiftsskyldig, nivån på avgifterna samt regelverket kring detta.

Här kan du räkna ut din anläggningsavgift eller brukningsavgift.

ABVA

Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, reglerar förhållandet mellan dig som fastighetsägare inom Hörby och Höörs kommun och Mittskåne Vatten och finns samlat i ABVA – Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare.

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar inom vilket verksamhetsområde fastigheter ska vara. Verksamhetsområdet beskriver vilka fastigheter som omfattas av vilken vattentjänst: vatten, spillvatten och dagvatten. Inom beslutat område är kommunen via Mittskåne Vatten skyldig att tillhandahålla de vattentjänster som beslutats.

Mark- och miljödomstolen

Från och med den 1 januari 2016 har Statens va-nämnds uppgifter tagits över av mark- och miljödomstolarna och Statens va-nämnd har upphört.

Tvister om vatten och avlopp enligt Lagen om allmänna vattentjänster handläggs nu av de fem mark- och miljödomstolarna vid Nacka tingsrätt, Umeå tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt, Växjö tingsrätt och Östersunds tingsrätt. För den som vill väcka talan gäller att en sådan talan ska väcks i behörig mark- och miljödomstol. För kunder inom Mittskåne Vatten är det domstolen i Växjö  som är aktuellt.

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift