Gå direkt till innehållet

Maglasäte – Björkåsen – Lillasäte

Mittskåne Vatten genomför åtgärder för det kommunala dricksvattnet i Maglasäte, Björkåsen och Lillasäte i Höörs kommun. Åtgärderna genomförs bland annat för att öka omsättningen på vattnet i området.  

Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten

År 2019 byggdes kommunala vatten- och spillvattenledningar ut till Maglasäte, Lillasäte och Björkåsen i Höörs kommun. Efter att ledningsnätet i området tagits i drift uppmättes förhöjda halter av mikroorganismer (framför allt actinomyceter) i provtagningarna av dricksvattnet. De förhöjda halterna av mikroorganismer berodde på en låg omsättningstid av vattnet i ledningsnätet, det vill säga att vattnet i ledningarna rinner långsamt. Trots de förhöjda halterna av mikroorganismer har vattnet i området aldrig varit otjänligt enligt Livsmedelverkets föreskrift om dricksvatten. Däremot har lukt- och smakstörningar förekommit, något som varit en olägenhet för vissa kunder.

Pågående åtgärder

Mittskåne Vatten har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de förhöjda halterna av mikroorganismer. Vi har installerat UV-ljus på Maglasäte tryckstegringsstation för rening av vattnet. Spolposter, där vi regelbundet spolar vatten för att öka omsättningen i ledningsnätet, har också installerats i området. Spolningen tvättar successivt bort överskottet av mikroorganismer, men det kan ta tid innan dricksvattnet blir helt fritt från de ogynnsamma mikroorganismerna.

Samtidigt har Mittskåne Vatten också genomfört ett omfattande provtagningsprogram för att följa upp resultatet av åtgärderna och för att försäkra oss om att dricksvattnet är tjänligt.

Resultaten kan ta tid

Situationen med actinomyceter är relativt ovanlig men inte unik. Erfarenheter från andra kommuner har visat att det kan behövas ett par års spolning innan problemen försvinner helt. Först då kan spolningen avslutas.

Vi förstår att det kan upplevas som motsägelsefullt att vi spolar ut vatten ur spolposterna samtidigt som vi uppmanar till att använda dricksvattenresurserna mer hållbart. Spolningen i Maglasäte kommer att upphöra så snart problemet med mikroorganismerna och provresultaten varit bra under tillräckligt lång tid. Erfarenheter från andra områden har visat att problemen riskerar att komma tillbaka om man avslutar spolningen för tidigt.

Vad är actinomyceter?

Aktinomyceter är en grupp stavformade bakterier. Flertalet lever i jordmiljöer och har ett trådlikt och förgrenat växtsätt är som påminner om hyferna hos svampar, så kallat filamentöst (Nationalencyklopedin, 2015b). I dricksvatten orsakar aktinomyceter lukt och smak, något som är ofarligt för konsumenten men som kan upplevas som otrevligt (Hällqvist, 2010). Aktinomyceter förkommer även som sporer vilka inte orsakar smak och lukt men som är motståndskraftiga mot desinfektion och kan spridas med vattnet och skapa nya kolonier. Aktinomyceter växer bäst i det filamentösa stadiet vid 12–40 °C. Smak och lukt är därför säsongsrelaterat och uppstår främst under sommar och höst (Stenström & Szewzyk, 2004).

Källa: Mikrobiella hot mot nordiskt dricksvatten, SLU 2015

Senaste provresultaten

Här hittar du en sammanfattning av de senaste provresultaten för dricksvattnet i Maglasäte, Björkåsen och Lillasäte. Under året har det varit god vattenkvalitet i samtliga provpunkter vid alla provtagningstillfällena. Halterna av mikroorganismer har med goda marginaler underskridit rekommenderade gränsvärden.

Om du vill ta del av de fullständiga provresultaten är du välkommen att kontakta Mittskåne Vattens kundservice så skickar vi dem till dig.

Actinomyceter (cfu/100 ml)

Datum Maglasäte Maglasäte by (väster) Maglasäte by (öster) Björkåsen Lillasäte Gräns
2024-01-31 <10 <10 <10 <10 <10 100
2024-03-05 <10 <10 <10 <10 <10 100
2024-04-11 <10 <10 <10 <10 <10 100
2024-05-14 <10 <10 <10 <10 <10 100

Mikroorganismer (cfu/ml)

Datum Maglasäte Maglasäte by (väster) Maglasäte by (öster) Björkåsen Lillasäte Gräns
2024-01-31 <1 8 <1 7 <1 100
2024-03-05 <1 2 <1 <1 1 100
2024-04-11 <1 <1 <1 <1 <1 100
2024-05-15 <1 <1 1 <1 <1 100

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Mittskåne Vattens kundservice på telefonnummer 0413-286 00. Du kan också mejla till kundservice@mittskanevatten.se.

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift
En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Ledningskartor

Mittskåne Vattens ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer. Förfrågningar om ledningskartor görs via Ledningskollen.

Ledningskollen