Gå direkt till innehållet

Ledningsnät

Koppling mellan två grova rör som står med stativ på en bädd av makadam

Ledningsnätet för vatten och avlopp finns under våra gator och vägar. Vattenledningar levererar dricksvatten från vattenverken hem till dig. Spillvattenledningar transporterar avloppsvatten till våra reningsverk. Dagvattenledningar leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator till några av våra sjöar, dammar eller vattendrag.

Mittskåne Vatten har ett ledningsnät som är byggt för att kunna leverera dricksvatten samt avlägsna avloppsvatten och dagvatten i Höör och Hörby. Det 65 mil långa ledningsnäten finns under marken och består av ledningar, brunnar och andra anordningar.  Utöver detta har vi en mängd andra anläggningar som är ovan mark, varav en del trycksätter dricksvattnet medan andra avlägsnar avloppsvattnet. Mindre ledningar som förbinder enskilda fastigheter med det kommunala ledningsnätet kallas servisledningar, så kallade serviser. Mittskåne Vatten ansvarar för det kommunala ledningsnätet medan fastighetsägaren har ansvar för sina ledningar innanför fastighetens gränser.

För att vi ska kunna leverera dricksvatten av hög kvalitet samt ta emot avloppsvatten på ett tryggt och säkert sätt arbetar vi kontinuerligt med förnyelse av ledningar, pumpstationer och tryckstegringsstationer. För att säkerställa driften är det någon av våra medarbetare som varje dag på året, varje tid på dygnet står redo för att rycka ut om något akut skulle inträffa. Detta gör att våra kunder kan spola i toaletten eller diska efter maten, allt för att vardagen ska fungera.

En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Ledningskartor

Mittskåne Vattens ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer. Förfrågningar om ledningskartor görs via Ledningskollen.

Ledningskollen