Gå direkt till innehållet

Förstudie av läkemedelsrening på Ormanäs avloppsreningsverk

Förstudie av läkemedelsrening på Ormanäs avloppsreningsverk

Mittskåne Vatten har blivit beviljade bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra en förstudie om läkemedelsrening vid Ormanäs avloppsreningsverk i Höör. Arbetet ska pågå under ett år och 90 % av projektkostnaden bekostas av Naturvårdsverket. Syftet med förstudien är att utreda miljönyttan och behovet av läkemedelsrening vid Ormanäs avloppsreningsverk. Det renade avloppsvattnet leds ut i Västra Ringsjön, som är en grund sjö med riksintresse för yrkesfiske och vattenförsörjning.

Förstudien ska kartlägga förekomsten av läkemedelsrester i avloppsvatten från Höörs samhälle, i det utgående renade avloppsvattnet från Ormanäs avloppsreningsverk och i recipienten Västra Ringsjön. Provtagningen kommer att ske under hela året för att kunna studera säsongvariationer och halter i olika punkter. Resultaten av förstudien ska användas som underlag för beslut om behovet av investering i utbyggnad med avancerad avloppsrening.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Utredningsingenjör Christina Jönsson
på Mittskåne Vatten som är projektledare för förstudien.