Gå direkt till innehållet

Förstudie av läkemedelsrening på Ormanäs avloppsreningsverk

Mittskåne Vatten har genomfört en förstudie för att utreda om det finns ett behov av läkemedelsrening på Ormanäs avloppsreningsverk i Höör. Ett reningsverk är normalt inte byggt för att rena bort läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Läkemedelsrester i vattendrag försämrar vattenkvaliteten och kan skada växt- och djurlivet. Det kan därför vara nödvändigt med ett reningsverk där de skiljs åt innan man släpper ut vattnet i naturen.

 

Provtagning av avloppsvatten till och från reningsverket samt i avloppsslam har utförts under ett års tid. Prover har också tagits i recipienten Ringsjön vid alla fyra årstider, i samarbete med Ringsjöns Vattenråd. Proverna har analyserats på läkemedelsrester och andra mikroföroreningar, såsom PFAS och vissa bekämpningsmedel.

Ormanäs avloppsreningsverk är, som andra avloppsreningsverk i Sverige (med vissa få undantag), inte anpassade för att rena läkemedelsrester och har heller inte krav i miljötillståndet att göra det. Lite förvånande är det då att reningsverket totalt sett reducerar de analyserade ämnena till i genomsnitt ca 89%. De vanliga läkemedlen paracetamol (från Alvedon, t.ex.) och ibuprofen (från Ipren t.ex.) står för den allra största delen av mängden läkemedel som leds till reningsverket och det är också dessa ämnen som bryts ner väldigt bra i den biologiska reningen på reningsverket. Det finns dock många andra ämnen som är betydligt mer svårnedbrytbara och majoriteten av dem släpps ut till Ringsjön med utgående avloppsvatten. Endast en mindre andel följer med avloppsslammet.

Provtagningarna i Ringsjön visar att sjön är påverkad av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar, både i Östra och Västra Ringsjön. Resultaten uppvisade inte någon entydig bild av bidraget från just Ormanäs, utan det tyder på att det även finns andra källor. Tillskottet från Ormanäs avloppsreningsverk är inte avgörande för status i sjön, men bidrar med totalt ca 9 kg av de analyserade ämnena årligen.

Förstudien syftade även till att utreda lämpligt teknikval för en eventuell läkemedelsrening vid Ormanäs utifrån fastställda projektmål och utvärderingskriterier. Utvärderingen av olika tänkbara processer visade att filter med granulerat aktivt kol som ett sista reningssteg är det som bäst uppfyller uppsatta mål. Reningstekniken har lägre energiåtgång än övriga tekniker och bedöms ha lägst klimatpåverkan.

En rapport har sammanställts av konsultfirman EnviDan och en slutrapportering är gjord till Naturvårdsverket som stått för 90% av kostnaden.

Resultaten av förstudien ska användas som underlag för beslut om en eventuell framtida investering i utbyggnad med avancerad avloppsrening.

EU förväntas inom kort besluta om ett nytt avloppsdirektiv som kan innebära att reningsverk som Ormanäs blir ålagda att införa reningssteg som även reducerar läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.

Vill du veta mer om den spännande studien är du välkommen att kontakta utredningsingenjör Christina Jönsson på Mittskåne Vatten som har varit projektledare för förstudien.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of mittskanevatten.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

x