Gå direkt till innehållet

Avgifter

En kvinna håller fram ett glas under vattenkranen för att fylla glaset

Avgiftsfinansierad verksamhet utan vinstintresse
Mittskåne Vatten är en avgiftsfinansierad verksamhet, vilket innebär att vi inte finansieras av några skattemedel och att vi inte är vinstdrivande. Vi bedriver vår verksamhet efter de politiska beslut som fattats i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Avgifterna vi får in skall täcka drift och underhåll av både VA-ledningar samt vatten- och reningsverk, och nivån på avgifterna regleras enligt gällande VA-taxa och anpassas regelbundet för att täcka de kostnader som finns.

Höör

VA-taxa Höör

Vatten- och avloppstaxan beslutas av Höörs kommunfullmäktige. Denna taxa beskriver vem som är avgiftsskyldig, nivån på avgifterna samt regelverket kring detta.

Grundavgift och rörliga brukningsavgifter

Din VA-faktura består av både fasta och rörliga brukningsavgifter. Avgifterna ska täcka kostnaderna av produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten (avloppsvatten).

  • Grundavgift: Avgift för alla kunder, täcker administration, mätare mm
  • Förbrukningsavgift/kubikmeteravgift: Rörlig avgift baserad på förbrukning av vatten
  • Bostadsenhetsavgift: Avgift för boendeenhet/lägenhet i småhus och flerfamiljsbostäder vilket innebär 1 st avgift för privatbostad/ villa, 1 st avgift per lägenhet i flerfamiljshus.
  • För verksamhetslokaler gäller 1 st avgift/ per påbörjad 150 m² BTA (bruttoarea) enligt svensk standard SS21054:2009

Hörby

VA-taxa Hörby

Vatten- och avloppstaxan beslutas av Hörbys kommunfullmäktige. Denna taxa beskriver vem som är avgiftsskyldig, nivån på avgifterna samt regelverket kring detta.

Grundavgift och rörliga brukningsavgifter

  • Din VA-faktura består av både fasta och rörliga brukningsavgifter. Den fasta avgiften ska täcka kostnaden av produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten (avloppsvatten).
  • Grundavgift: Avgift för alla kunder, täcker administration, mätare mm
  • Förbrukningsavgift/kubikmeteravgift: Rörlig avgift baserad på förbrukning av vatten
  • Bostadsenhetsavgift: Avgift för boendeenhet/lägenhet i småhus och flerfamiljsbostäder vilket innebär en avgift för privatbostad/ villa, en avgift per lägenhet flerfamiljshus.
  • För verksamhetslokaler gäller en avgift/ per påbörjad 150 m² BTA (bruttoarea) enligt svensk standard SS21054:2009

Vilket regelverk gäller?

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) reglerar förhållandet mellan huvudman (Höörs kommun/Hörby kommun) för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Vad har du för rättigheter som kund?

För dina rättigheter och skyldigheter, läs mer i ABVA (Allmänna Bestämmelser).

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift
En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Ledningskartor

Mittskåne Vattens ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer. Förfrågningar om ledningskartor görs via Ledningskollen.

Ledningskollen