Gå direkt till innehållet

Avgifter

Mittskåne Vatten är en avgiftsfinansierad verksamhet, vilket innebär att vi inte finansieras av några skattemedel och att vi inte är vinstdrivande. Vi bedriver vår verksamhet efter de politiska beslut som fattats i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Avgifterna vi får in skall täcka drift och underhåll av både VA-ledningar samt vatten- och reningsverk, och nivån på avgifterna regleras enligt gällande VA-taxa och anpassas regelbundet för att täcka de kostnader som finns.

Grundavgift och rörliga brukningsavgifter

Din VA-faktura består av både fasta och rörliga brukningsavgifter. Avgifterna ska täcka kostnaderna av produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten (avloppsvatten).

  • Grundavgift: Avgift för alla kunder, täcker administration, mätare mm
  • Förbrukningsavgift/kubikmeteravgift: Rörlig avgift baserad på förbrukning av vatten
  • Bostadsenhetsavgift: Avgift för boendeenhet/lägenhet i småhus och flerfamiljsbostäder vilket innebär 1 st avgift för privatbostad/ villa, 1 st avgift per lägenhet i flerfamiljshus.
  • För verksamhetslokaler gäller 1 st avgift/ per påbörjad 150 m² BTA (bruttoarea) enligt svensk standard SS21054:2009

Vilket regelverk gäller?

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) reglerar förhållandet mellan huvudman (Höörs kommun/Hörby kommun) för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Vad har du för rättigheter som kund?

För dina rättigheter och skyldigheter, läs mer i ABVA (Allmänna Bestämmelser).

Vem bestämmer avgifter för vatten och avlopp?

Beslut om avgifter fattas av kommunfullmäktige i din kommun. Mittskåne vatten lämnar underlag för beslut, till exempel kostnadsberäkningar och investeringsbehov.

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Avgiften som alla kunder betalar kallas taxa. Den bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att varje person ska betala sin kostnad för vatten och avlopp i sin kommun. Verksamheten får inte gå med vinst, utan ska ha en ekonomi i balans.

Det du som kund betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta
hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter via till exempel dagvattendammar.

Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till ledningsnätet.

Förutsättningarna för att leverera dricksvatten och rena avlopp ser olika ut beroende på exempelvis befolkningsunderlag, avstånd och investeringsbehov. Alla kommuner/VA-bolag tar dock bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna; vi får inte gå med vinst. Kommuner har olika förutsättningar när det gäller befolkning och yta – men samma ansvar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten. Därför varierar avgifterna över landet.

Nej, de ska täcka kostnaderna i den egna kommunen och eventuella gemensamma kostnader, till exempel driftskostnader för gemensamma anläggningar och för våra medarbetar

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift
En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Ledningskartor

Mittskåne Vattens ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer. Förfrågningar om ledningskartor görs via Ledningskollen.

Ledningskollen