Gå direkt till innehållet

Utbyggnadsområden

Slingrande skogsväg i somrigt skogslandskap

Enligt vattentjänstlagens ska kommunen ordna vatten och avlopp till områden med blivande eller befintlig bebyggelse. Kravet gäller under förutsättning att bebyggelsen består av minst 20 fastigheter och att det finns ett behov av vatten och avlopp för att skydda miljön eller människors hälsa. Det kan vara aktuellt även vid färre fastigheter, om det till exempelvis finns risk för sanitära olägenheter utan kommunal anslutning.

För människors hälsa och för miljön, görs utbyggnad av det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet. Vilka områden som ska få kommunalt vatten och avlopp beslutas av kommunen eller Länsstyrelsen som kan förelägga kommuner att förse ett befintligt område med kommunalt VA. Förutom befintliga bostadsområden byggs kommunalt vatten och avlopp ut till nya exploateringsområden.

En långsiktig planering för utbyggnad av kommunalt VA återfinns för Höörs kommuns del i den VA-plan som antogs av kommunfullmäktige november år 2020.

För Hörbys del pågår arbete med uppdatering av Hörby kommuns VA-plan. Arbetet beräknas vara klart under 2023.

Pågående VA-utbyggnader

Hörby

Uppdatering av VA-plan pågår. Beräknas vara klar under 2023.

Höör

Jularp-Sjunnerup

Frågor i samband med VA-utbyggnader

Inom ett bebyggelseområde görs en bedömning av kommunen om det finns en risk för negativ påverkan på hälsa eller miljö. Efter att bedömning är gjord fattas beslut om de enskilda lösningarna är tillräckliga för att skydda hälsa och miljö eller om det behövs en kommunal anläggning. Exempel på skäl kan vara att avloppsanläggningarna ligger nära eller direkt vid vattentäkterna och det finns risker att de förorenas. Det kan också vara att det är så många avloppsanläggningar inom ett område att miljöbelastningen blir så stor att det behövs en allmän lösning. Kommunen blir då skyldig att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till berört området.

FASTIGHET/EN – är den juridiska benämningen på den mark som du äger.

När ett verksamhetsområde är politiskt beslutat, det vill säga att det fattats beslut om att förse ett område med kommunalt vatten och avlopp, blir samtliga fastigheter inom området avgiftsskyldiga.

Så snart vattentjänsterna är framdragna till fastighetsgräns och förbindelspunktskarta är förmedlad är fastighetsägaren betalningsskyldig. Som fastighetsägare är man skyldig att solidariskt dela på kostnader för det gemensamma utbyggnadsområdet

Miljökontoret gör bedömningen om ditt befintliga avlopp är godkänt och kan fortsätta att användas eller om du ska ansluta till det kommunala avloppet. Dock betyder det inte att du på obestämd tid kan fortsätta använda enskilt avlopp. För närmiljön är det bara positiv om du snarast möjligt kopplar på det kommunala avloppet.

Om man har eget vatten och inte vill koppla in sig på den kommunala vattenförsörjningen, måste ett vattenprov lämnas in som styrker att vatten är tjänligt.  Med kommunal vattenförsörjning får fastighetsägaren betala avgift men har tryggad tillgång på tillräcklig mängd dricksvatten av god kvalitet. Vid enskild vattenförsörjning betalar kunden lägre avgift men får själv reda ut eventuella problem och svara för alla investerings- och driftskostnader för den egna dricksvattenanläggningen.

Oavsett vad man väljer så kvarstår skyldigheten att betala de fasta avgifterna för det kommunala vattnet och avloppet. Det går alldeles utmärkt att fortsätta använda sin brunn. Många väljer att behålla sitt brunnsvatten för att till exempel bevattna trädgården med

Man kan enkelt på hemsidans startsida uppskatta sin egna anläggningsavgifter eller brukningsavgifter. Observera dock att avgifter alltid faktureras enligt den vid tidpunkten gällande taxan.

Anläggningsavgift och brukningsavgift är del av Hörby och Höörs kommun taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Anläggningsavgiftens storlek ska bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna VA-anläggningen.

Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften.

Mer information finns tillgängligt under meny Taxa, lagar och regler, här på hemsidan.

När utbyggnaden av ledningsnätet är klart och fastighetsägaren mottagit brevet ”meddelande om förbindelsepunkt” från Mittskåne Vatten, ska anläggningsavgiften betalas enligt gällande taxa. Mittskåne Vatten skickar ut faktura och förbindelspunktskarta som avser din fastighet. Härmed blir man VA-abonnent.

När man är VA-abonnent betalas brukningsavgifter kvartalsvis för användningen av vatten och avlopp.

Du som fastighetsägare anordnar själv grävning och framdragning av ledningar inne på din tomt fram till förbindelsepunkten. Ges möjlighet att samordna med grannarna och begära en gemensam offert kan det möjligt vara fördelaktigt för er.

Mellan huset och förbindelsepunkten som ligger utanför fastighetsgränsen ansvarar fastighetsägaren för vattenledningar och avloppsledningar. Kommunens uppdrag är att dra ledningar i gatan till en förbindelsepunkt.

Förbindelsepunkten är gränsen mellan kommunens VA-anläggning och fastighetens egen VA-installation. I normalfallet placeras förbindelsepunkten ca 0,5 m utanför fastighetsgränsen.

Inom din tomtgräns bestämmer du som fastighetsägare själv hur ledningarna ska nå fram till förbindelsepunkterna. Förbindelsepunkterna utanför tomtgräns för dricksvatten och spillvatten brukar läggas bredvid varandra av rent praktiska skäl.

Kommunen ersätter anläggningar som är mindre än 10 år gamla mot uppvisande av kvitto. Detta gäller för ersättning av egen avloppsanläggning.

  • Fastigheten måste ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avloppsförsörjning. (Fastställs av kommunfullmäktige).
  • Anläggning ska ha ett tillstånd som enskild avloppsanläggning och vara slutbesiktigad.
  • Anläggningen ska vara tät från ovidkommande vatten (dräneringsvatten, regnvatten och liknande.
  • Anläggningen får högst vara 10 år gammal.
  • Ersättningen uppgår till maximalt avloppsandelen i anläggningsavgiften.
  • Dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete ersätts.
  • Värdet nedräknas enligt beslutad avskrivningstid 10 år, vilket innebär att värdet sjunker med 10 % för varje påbörjat år efter datum för slutbesiktning.
  • Ersättning sker efter det att anslutning till kommunens avloppsledningar har skett.
  • Ersättning utbetalas direkt och görs inte som avdrag på anläggningsavgiften.

Frågor i samband med LTA

De områden där det är svårt att få självfall i avloppsystemet finns LTA -pump. LTA står för lågtrycksavlopp. LTA-pumpen maler avloppsvatten och pumpar ut det till den gemensamma avloppsledningen utanför fastigheten. Varje fastighet har sin egna pumpbrunn med tillhörande styrskåp på tomten.

Kostnaden för installationen och pumpen är medräknad i anläggningsavgiften och den förblir kommunens egendom. Fastighetsägaren ansvarar själv för elanslutning och avloppsanslutning mellan hus och pumpstation.

I första hand kommer pumpbrunnen att sättas vid fastighetsgränsen. Mittskåne Vatten bestämmer placering i samråd med fastighetsägaren. Dock är det Mittskåne Vatten som har beslutanderätt i ärendet.

Pumpstation och eventuellt styrskåp ansluts till fastighetens elanläggning. Detaljerad information om vad som gäller ledningsförläggningen och elanslutning i det enskilda projektet går ut till berörda fastighetsägare i samband med respektive utbyggnadNormalt har man självfall från huset till pumpstation. Anslutningsdjupet ligger normalt på 1,20 m. under mark. Rördimension för anslutningen är normalt 110 mm. När pumpstationen är anlagd och ni mottagit meddelande om förbindelsepunkt ordnar fastighetsägaren själv med anmälan och inkoppling till huset.

Pumpbrunnslock är normalt lättviktlock som inte är körbara.

Har man fler hus på sin fastighet, exempelvis en gäststuga, går det bra att ansluta dem till samma pumpstation. Men varje fastighet ska ha en egen pumpstation för att undvika problem med servitut, skötsel, ägarbyte med mera.

Avslutade VA-utbyggnader

HÖRBY KOMMUN

– Häggenäs

HÖÖRS KOMMUN

– Holma
– Maglasäte – Björkåsen – Lillasäte