Gå direkt till innehållet

Spillvatten

Spillvatten rinner över i en mindre kanal. I ytans spegelbild syns rör och en vägg av plåt

Spillvatten är det som även kallas avloppsvatten, och det kan komma både från våra hushåll samt från industrier, biltvättar samt andra verksamheter. Hemma i hushållen genererar vi spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt.

Reningsverk

Mittskåne Vattens reningsverk tar hand om avloppsvattnet från Höör och Hörby. Vi samlar upp och renar vattnet, så att det kan återlämnas till naturen utan att ge några skador på vår hälsa eller på vår miljö.

Ökade krav på reningsverken

Vi har idag 10 reningsverk i varierande storlek, varav 6 stycken finns i Hörby kommun och resterande 4 i Höör. Man har sett att det under senare år har skett en ökning av övergödning och algblomning i våra sjöar och hav, och detta kommer främst från utsläpp av kväve och fosfor. För att motverka denna utveckling, har kraven på våra reningsverk ökat. Samtliga våra reningsverk klarar gränsvärdena för dessa ämnen.

Illustration över hur avloppsvatten renas i Lyby reningsverk

Klicka på länken Lyby avloppsreningsverk för en beskrivning av reningsstegen på bilden.

Slammet vid våra reningsverk

Vid rötning av slam produceras biogas och vid Ormanäs reningsverk värms lokalerna till större delen upp med biogas. När slammet har rötats hämtas det av entreprenör, som använder det som jordförbättringsmedel på jordbruksmark som används för odling av till exempel salix (pil) eller fodergrödor.

Pumpstationer

Till våra reningsverk finns dessutom ett antal pumpstationer som används när markförhållanden och dålig marklutning inte klarar av att transportera vattnet. De flesta pumpar är försedda med dubbla pumpar samt larm för säkrare drift, och vi har personal i beredskap under årets alla dagar för att lösa eventuella fel.

Uppströmsarbete

Våra reningsverk klarar inte av att rena avloppsvattnet från metaller eftersom de är grundämnen som inte kan brytas ned eller göras ofarliga. Detta innebär att metallerna följer med ut i vårt slam. Gör vad du kan för att motverka metallutsläpp i vår natur. Redan i affären kan du välja dina varor utifrån detta perspektiv. Välj gärna miljömärkta produkter, såsom nordiska Svanen, europeiska Blomman eller Bra Miljöval. Tänk också på att lämna kemikalier, mediciner mm där det hör hemma. Läs gärna mer om vårt Uppströmsarbete och ta del av våra Miljötips som hjälper dig att göra smarta val i vardagen.

Använd inte toalettstolen som papperskorg

Tänk på att inte spola ned fel saker i toalettstolen. Allt som spolas ned där hamnar i något av våra reningsverk där vi behandlar och renar spillvattnet i flera steg, för att därefter återföra vattnet till kretsloppet. Problem uppstår när fel saker spolas ned. Då störs processen i reningsverket och det hindrar oss från att återföra näring till kretsloppet samt att driften fördyras.

Det är lätt att göra rätt: spola bara ned kiss, bajs och toapapper!

Industrier och andra verksamheter får inte avleda avlopps-/spillvatten till den allmänna avloppsanläggningen som är av en sådan karaktär att det inte går att behandla eller som är av sådan karaktär att det ställer till skada på ledningsnät och pumpstationer.

Läs mer om krav och riktlinjerna här