Gå direkt till innehållet

Vattenskyddsområden

En stig går igenom en skog. Marken är full av blommande vitsippor.

Rent vatten är livsnödvändigt och är, som vi alla vet, en bristvara här i världen. Vi i Sverige är lyckligt lottade som kan njuta av detta fantastiska livsmedel, och vi vill naturligtvis att det förblir så. Vattenskyddsområden finns inrättade just för att säkerställa dricksvattenkvaliteten framöver och för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som fastställer dessa vattenskyddsområden och varje område har skyddsföreskrifter som talar om hur vattnet ska skyddas för att säkerställa vattenkvaliteten på såväl kort som lång sikt.

För dig som bor i ett vattenskyddsområde

Vattnet i marken, det s.k. grundvattnet, måste skyddas mot skadliga ämnen som exempelvis olja, bensin, gödsel och bekämpningsmedel. För dig som bor, arbetar eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde är det därför viktigt att du känner till vilka skyddsföreskrifter som gäller. Tänk på att det du gör kan påverka grundvattnet och även förorena vattentäkten. Skyddsföreskrifterna är utformade efter de förutsättningarna som råder vid respektive vattentäkt och kan därför skilja sig åt. Nedan finner du kartor och skyddsföreskrifter över de vattenskyddsområden som finns. Mittskåne Vatten arbetar med att inrätta nya vattenskyddsområden för de vattentäkter som saknar skydd, samt uppdatera gamla områden och föreskrifter.

Läs mer

Våra reningsverk tar hand om spillvatten (avloppsvatten) som kommer från toaletter, bad, disk och tvätt i våra hushåll och från olika verksamheter och industrier. Tyvärr hamnar det saker och ämnen i avloppen som inte hör hemma där, allt från onödigt skräp till farliga kemikalier. Förutom att det orsakar dyra stopp i driften när skräp fastnar i ledningar och pumpar, påverkas vår miljö negativt när miljöfarliga föroreningar kommer ut i naturens kretslopp.

Läs mer om vårt uppströmsarbete här

Industrier och andra verksamheter får inte avleda avlopps-/spillvatten till den allmänna avloppsanläggningen som är av en sådan karaktär att det inte går att behandla eller som är av sådan karaktär att det ställer till skada på ledningsnät och pumpstationer.

Läs mer om krav och riktlinjerna här

Strån av vass i förgrunden med en sjö

Investering och underhåll

Via våra 9 vattenverk och 65 mil långa vattenledningar producerar vi på Mittskåne Vatten 4,5 miljoner liter dricksvatten varje dygn. Fint, rent vatten som återfinns i kranarna hos våra kunder i Höör och Hörby kommun. Våra 10 reningsverk i varierande storlek tar sedan hand om avloppsvattnet som produceras för att efter rening återföras till naturen.

Läs mer