Gå direkt till innehållet

Översvämning

En tecknad man står till midjan i vatten. Han håller telefonen vid örat med axeln samtidigt som han håller en tv med en bok och en vas ovanpå. I andra handen har han en hink i vattnet.

Vid stora regn och skyfall ökar risken att drabbas av översvämningar med skador som följd. Det finns olika sorters översvämningar, vi tar här upp de fyra vanligaste.

Vatten tränger in genom fastighetens avloppsystem

Illustration som visar hur vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem när det regnar kraftigt.

Vanligt regn hanteras av våra dagvattenledningar utan större problem. Då rinner vattnet ned i brunnarna och vidare ut i ledningarna.
Det är när vi drabbas av skyfall, extrem snösmältning eller s.k. extremväder som vi kan få problem. Ledningarna klarar helt enkelt inte av så stora vattenmassor under så kort tid, vilket då i värsta fall kan resultera i att vatten tränger in i källare genom golvbrunnar och andra avloppsenheter. Det kan i undantagsfall även tränga in vatten i en källare även om det är torrväder. Orsaken är då att det är stopp i avloppssystemet. Stoppet kan antingen finnas i de privata ledningarna inne på tomten eller i fastigheten, eller så är det stopp i kommunens ledningar ute i gatan. Gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar ligger i den s.k. förbindelsepunkten som normalt är belägen strax utanför tomtgränsen, vilket brukar utgöra platsen där servisventil för dricksvatten, servisbrunnar för avloppsvatten och dagvatten är placerade. Det finns dock fastigheter som inte har dessa serviser.

Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv

Illustration som visar hur vatten tränger in genom källarväggen när vatten stiger upp från den dagvattenförande ledningen till dräneringsledningarna runt huset.

Ibland är dräneringsledningarna runt huset direkt anslutna till den dagvattenförande ledningen i gatan. Om så är fallet finns risken att vatten stiger upp i fastighetens dräneringssystem vid kraftiga regn, vilket i olyckliga fall kan leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.

Bristande  dränering

Att vatten tränger in genom källargolv och källarväggar kan ibland bero på att fastighetens dräneringssystem inte förmår att leda bort grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Orsaken till detta kan antingen vara att tillströmningen av grundvatten från omgivande markområden är ovanligt stor eller att dräneringssystemet är bristfälligt.

Exempel på bristfälliga dräneringssystem:

  • att dräneringsrören är skadade eller lutar åt fel håll
  • att dräneringsrören är igensatta av trädrötter eller järnutfällningar
  • att dräneringsrören är igensatta av sand
  • att anslutningsbrunnen till dagvattensystemet är helt eller delvis fylld med slam

Dräneringsbrunnar med sandfång skall kontinuerligt tömmas så att eventuell sand och slam ej leds ut till kommunens VA-ledning.
Av erfarenhet vet man att dräneringssystem försämras med tiden. Det är inte onormalt att de måste förnyas efter 20-50 år. Dåligt fungerande stuprör och mark som lutar in mot huset är andra orsaker till fuktproblem i källare. Problem med stuprör uppkommer oftast när äldre stuprör av järn rostar sönder invid källarväggen.

Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatter etc

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor etc. För att undvika denna typ av översvämning bör man hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset. När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp genom spygatter, dvs en golvbrunn utan vattenlås.

Illustration som visar hur vatten går upp i garaget genom golvbrunnen från en dagvatten ledning.

I vår informationsskrift om källaröversvämning hittar du mer information och om de förebyggande åtgärder man kan sätta in för att öka skyddet. Vi ger också råd om hur den som drabbas bör agera vid en översvämning.