Gå direkt till innehållet

Jularp och Sjunnerup

Under 2024 startar Mittskåne Vatten arbetet med att ansluta områdena Jularp och Sjunnerup till kommunalt vatten och spillvatten. På den här sidan hittar du information om projektet. Informationen uppdateras löpande.

Det här händer i projektet just nu

Etapp 1a

Arbetet i etapp 1a är klart. Faktura med anläggningsavgift skickas ut under juni 2024.

Etapp 1b

Vi har skickat in en ansökan om lantmäteriförrättning och väntar på svar. Först när lantmäteriförrättningen är färdig kan utbyggnadsarbetet i etapp 1b påbörjas.

Etapp 2

Ett första informationsbrev har skickats ut under våren 2024.

Tidplan för utbyggnaden

Utbyggnaden av kommunalt vatten och spillvatten till Jularp och Sjunnerup är uppdelad i tre etapper: etapp 1a, etapp 1b och etapp 2. Längre ner på sidan finns kartor där du kan se vilka fastigheter som ingår i de olika etapperna.

Etapp 1a

Utbyggnaden av ledningsnätet är klart. Anslutning har påbörjats. Klicka här för att se karta.

Etapp 1b

Projektering pågår. Utbyggnad av ledningsnätet påbörjas tidigast i början av 2025. Klicka här för att se karta.

Etapp 2

I april 2024 skickade vi ett första informationsbrev till berörda fastighetsägare. Projektering påbörjas tidigast under sommaren 2024. Utbyggnad av ledningsnätet påbörjas tidigast under slutet av 2025 och anslutning påbörjas tidigast under 2026. Klicka här för att se karta.

Tidplanen är preliminär och kan förändras beroende på hur det går med till exempel de tillstånd som behövs för att kunna genomföra utbyggnaden.

Bakgrund

År 2013 undersökte Länsstyrelsen vilka områden i Höörs kommun som har behov av kommunalt vatten och avlopp. De kom då fram till att Jularp och Sjunnerup är så kallade ”prio 1-områden”. I prio 1-områden finns problem med kvalitet och tillgång på dricksvatten, men också enskilda avloppsanläggningar som orsakar utsläpp som påverkar miljön.

Länsstyrelsens bedömning av Jularp och Sjunnerup som prio 1-områden innebär att Höörs kommun måste åtgärda problemen i området genom att se till att det finns hållbara lösningar för rent vatten och en fungerande spillvattenhantering för alla.

Som en konsekvens av Länsstyrelsens bedömning, beslutade därför kommunfullmäktige i Höörs kommun år 2021 att kommunalt vatten och spillvatten ska byggas ut till Jularp och Sjunnerup. Beslutet innebär att Jularp och Sjunnerup ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

När utbyggnaden i Jularp och Sjunnerup är färdig kommer ungefär 150 fastigheter att ha fått kommunalt vatten och spillvatten. Det innebär att tillgången till vatten och kvaliteten på vattnet är tryggad för framtiden.

Redan under 2021 informerade vi boende i området om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Jularp och Sjunnerup. Den ursprungliga tidplanen som sattes 2021 har vi av olika anledningar inte kunnat hålla. En av anledningarna är att utformningen av överföringsledningarna till Jularp och Sjunnerup är beroende av om de mindre reningsverken i Tjörnarp och Norra Rörum ska läggas ner och anslutas till Höör eller ej. Mittskåne Vatten fick under 2022 i uppdrag att utreda detta på nytt och vi har behövt invänta ett beslut i frågan innan vi kunnat gå vidare i projektet. En annan anledning till förseningen är att vi har haft resursbrist inom Mittskåne Vatten. VA-verksamheten i både Höör och Hörby står inför stora investeringsbehov och vi har behövt säkerställa att vi har den personal som behövs för att hantera behoven.

Här kan du läsa mer:
Behovsbedömning Jularp och Sjunnerup

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på frågor om utbyggnaden i Jularp och Sjunnerup. Dokumentet uppdateras löpande: Frågor och svar om utbyggnaden

Här har vi samlat svar på allmänna frågor som kan uppstå i samband med VA-utbyggnader: Frågor och svar

Informationsmöte

Den 27 februari hölls ett informationsmöte för berörda fastighetsägare. Informationsmötet ägde rum på Backagården i Höör. Under informationsmötet berättade vi om bakgrunden till projektet, vad som händer i projektet just nu, vad som kommer att ske framöver, hur det påverkar dig som fastighetsägare och hur tidplanen ser ut. Mötet avslutades med en frågestund. Här hittar du presentationen från mötet.

Etapp 1b - dokument

Här kan du läsa de brev som skickats ut till berörda fastighetsägare i etapp 1b. Här ser du även en karta över etappen.

Etapp 2 - dokument

Här kan du läsa de brev som skickats ut till berörda fastighetsägare i etapp 2. Här ser du även en karta över etappen.

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift