Gå direkt till innehållet

Krav och riktlinjer gällande utsläpp

Allmänna krav

Industrier och andra verksamheter får inte avleda avlopps-/spillvatten till den allmänna avloppsanläggningen som är av en sådan karaktär att det inte går att behandla eller som är av sådan karaktär att det ställer till skada på ledningsnät och pumpstationer. Exempel på ämnen som är reglerade eller inte får förekomma i avloppsvattnet är:

  • Metaller, till exempel bly, kadmium, nickel, zink, koppar, kvicksilver, krom, silver.
  • Nitrifikationshämmande ämnen, till exempel cyanid, koppar, konserveringsmedel och algbekämpningsmedel.
  • Svårnedbrytbara kemiska ämnen och organiska miljögifter till exempel flamskyddsmedel, mjukgörare och ytbehandlingsmedel.
  • Oljor, bensin och andra liknande vätskor.
  • Fett och oljor (vegetabiliska och animaliska).
  • Korroderande ämnen såsom ammonium, sulfater och sulfider.

Ytterligare information om de allmänna utsläppskraven finns att hämta i informationsbroschyren nedan.

Särskilda krav

På vissa verksamheter finns det särskilda krav på intern rening innan avlopps-/spillvatten får avledas till avloppsnätet. Det gäller till exempel fordonstvättar och verkstäder, tandläkarmottagningar och livsmedelsverksamheter.

Fordonsverksamheter

I alla verksamheter eller lokaler där det finns risk att olja, bensin eller andra liknande vätskor släpps ut i avlopps- eller spillvattennätet, ska golvbrunnarna vara utrustade med typgodkänd oljeavskiljare. Ytterligare information om när oljeavskiljare krävs samt hur den ska vara utformad och placerad finns att hämta i informationsbroschyren nedan.

Tandläkarmottagningar

Tandvårdsmottagningar kan ge upphov till stora utsläpp av kvicksilver i form av tandamalgam som tidigare använts för att laga hål. Därför ska alla tandläkare och tandvårdsmottagningar ha typgodkända amalgamavskiljare på samtliga;

  • Tandläkarstolar med spottkopp
  • Diskhoar och vaskar där utrustning rengörs
  • Handfat på patienttoaletter

Ytterligare information om amalgamavskiljare samt hur avskiljaren ska vara utformad och placerad finns att hämta i informationsbroschyren nedan.

Livsmedelsverksamheter

I korthet krävs numera att verksamheter såsom restauranger, caféer, livsmedelsföretag och dylikt ska ha en typgodkänd fettavskiljare som är kopplad till vaskar, diskar och golvbrunnar. Ytterligare information om när fettavskiljare krävs samt hur den ska vara utformad och placerad finns att hämta i informationsbroschyren nedan.