Gå direkt till innehållet

Utbyggnadsområden

Slingrande skogsväg i somrigt skogslandskap

Utbyggnad av det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet görs för människors hälsa och för miljön. Det är kommunen som beslutar vilka områden som ska få kommunalt VA (vatten och avlopp). Länsstyrelsen kan också förelägga kommunen att förse ett befintligt område med kommunalt VA.

Utöver utbyggnad till befintliga bostadsområden förses även nya exploateringsområden med kommunalt dricksvatten och avlopp. En långsiktig planering för utbyggnad av kommunalt VA återfinns för Höörs kommuns del i den VA-plan som antogs av kommunfullmäktige i november 2020. En aktuell VA-plan för Hörby kommun saknas i dagsläget.

Pågående VA-utbyggnader

Höör
Jularp-Sjunnerup
Holma

Vanliga frågor

Måste jag ansluta fastigheten rent fysiskt?

Alla fastighetsägare inom ett område som byggs ut med kommunalt vatten och avlopp blir avgiftsskyldiga när verksamhetsområdet är politiskt beslutat, vattentjänsterna är framdragna och fastighetsägarna mottagit brevet “meddelande om förbindelsepunkt”. Därmed blir man också som fastighetsägare skyldig att betala de avgifter som faktureras för vattentjänsterna.

När måste jag ansluta mig till de kommunala ledningarna?

När du mottagit meddelande om förbindelsepunkt är det upp till dig när du rent fysiskt kopplar in dig. Dock betyder det inte att du på obestämd tid kan fortsätta använda ditt enskilda avlopp, då det i förlängningen kan bli en tillsynsfråga. För närmiljön är det positivt om du kopplar in dig på det kommunala avloppet så snart du har möjlighet.

Kan jag fortsätta använda min enskilda vattenbrunn?

Kommunen har ingen åsikt om detta och många behåller sitt brunnsvatten för att till exempel bevattna trädgården med.

Oavsett vad man väljer så kvarstår skyldigheten att betala avgifterna för det kommunala vattnet och avloppet.

Du hittar all information om vilka avgifter som faktureras avgiftsskyldiga fastighetsägare på sidan Taxa, lagar och regler.

Du kan även beräkna din anläggningsavgift eller brukningsavgift.

Glöm inte att du som fastighetsägare själv måste ordna med grävning för ledningar på din egen tomt. Tips: samordna med grannarna och ta in offert för arbetet tillsammans.

Exempel på anläggningsavgift (inkl. moms) för vatten och spillvatten med en bostadsenhetsavgift.

HÖRBY                                                        HÖÖR
1000 kvm: 163 016 kr                                1000 kvm: 150 487 kr
1750 kvm: 188 013 kr                                1750 kvm: 164 589 kr
2500 kvm: 213 011 kr                                2500 kvm: 183 819 kr
3500 kvm: 246 341 kr                                3500 kvm: 209 459 kr

Exempel på anläggningsavgift (inkl. moms) för vatten, spillvatten, dagvatten med en bostadsenhetsavgift.

HÖRBY                                                         HÖÖR
1000 kvm: 199 960 kr                                1000 kvm: 184 154 kr
1750 kvm: 231 205 kr                                1750 kvm: 201 781 kr
2500 kvm: 262 450 kr                                2500 kvm: 225 819 kr
3500 kvm: 304 110 kr                                3500 kvm: 257 869 kr

Det finns två avgifter för kommunalt vatten och avlopp.

Anläggningsavgift

En engångsavgift som betalas när entreprenaden i området är klar och fastighetsägarna mottagit brevet “meddelande om förbindelsepunkt” från Mittskåne Vatten. Kort därpå sker fakturering av anläggningsavgiften.

Brukningsavgift

Avgifter som faktureras löpande för användningen av vattnet när man är VA-abonnent.

Anläggnings- och brukningsavgifterna är del av Höörs och Hörby kommuns taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa). Läs mer om VA-taxan på sidan Taxa, lagar och regler.

Kommunen drar fram ledningar i gatan till en anslutningspunkt vid fastighetsgränsen.

Mellan anslutningspunkten och huset ordnar fastighetsägaren själv med ledningar för vatten och avlopp.

Måste dricksvatten- och spillvattenledningarna läggas i samma schakt?

Nej, inne på tomten bestämmer ni själva hur ledningarna ska gå. Förbindelsepunkterna för dricksvatten och spillvatten brukar läggas bredvid varandra av rent praktiska skäl.

Undantag för LTA-system:

För de områden där LTA-system används för avloppet sätts pumpbrunnen och styrskåpet på plats strax innanför fastighetsgränsen. Fastighetsägaren drar själv avloppsledning mellan huset och pumpbrunnen och vidare till anslutningspunkten vid fastighetsgränsen, samt elanslutning till styrskåpet.

LTA står för lågtrycksavlopp. Det är utvecklat för områden där det är svårt att få självfall i avloppssystemet.

Hur fungerar det?

Varje fastighet har sin egen pumpbrunn med tillhörande styrskåp på tomten. Pumpen maler avloppsvattnet och pumpar ut det till den gemensamma avloppsledningen utanför fastigheten.

Vem betalar för LTA-pumpen?

Kostnaden för pumpen och installationen är medräknad i anläggningsavgiften och den förblir kommunens egendom. Fastighetsägaren ansvarar själv för el- och avloppsanslutning mellan hus och pumpstation.

Placering

Placeringen bestäms av Mittskåne Vatten i samråd med fastighetsägaren. I första hand kommer pumpbrunnen att sättas vid fastighetsgränsen. I närheten av pumpstationen placeras det eventuella styrskåpet. Styrskåpet kan också vara integrerat med pumpstationen.

Inkoppling

När pumpstationen är anlagd och ni mottagit meddelande om förbindelsepunkt ordnar fastighetsägaren själv med anmälan och inkoppling till huset. Normalt har man självfall från huset till pumpstationen. Anslutningsdjupet ligger normalt på 1,20 meter under mark. Rördimension för anslutningen är normalt 110 mm. Pumpstation och eventuellt styrskåp ansluts till fastighetens elanläggning. Detaljerad information om vad som gäller ledningsförläggning och elanslutning i det enskilda projektet går ut till berörda fastighetsägare i samband med respektive utbyggnad.

Går det att köra på locket till pumpbrunnen?

Pumpbrunnar förses normalt med lättviktslock som inte är körbara.

Vad gör jag med min befintliga trekammarbrunn/slutna tank?

Slutna tankar och två- eller trekammarbrunnar ska tömmas och rengöras innan de tas bort eller fylls igen med sand eller liknande. Mer information om enskilda avlopp finns för Höörs kommun på sidan Eget avlopp och för Hörby kommun på sidan Eget avlopp.

Kan man ha fler än ett hushåll kopplad till LTA-pumpstationen?

Här måste man skilja på begreppen fastighet och hus. Många benämner sitt hus som sin fastighet, men fastigheten är den juridiska benämningen på den mark som du äger. Huset är alltså en del av fastigheten tillsammans med den tomt som huset står på. Varje fastighet skall ha en egen pumpstation för att undvika problem med servitut, skötselansvar, ägarbyte med mera. Har man fler än ett hus på sin fastighet, exempelvis en gäststuga, så går det bra att ansluta dem till samma pumpstation.

Kommunen ersätter anläggningar som är mindre än 10 år gamla mot uppvisande av kvitto. Följande villkor gäller för ersättning av avloppsanläggning.

Fastigheten måste ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avloppsförsörjning (fastställs av kommunfullmäktige).

Anläggningen ska ha ett tillstånd som enskild avloppsanläggning och vara slutbesiktigad.

Anläggningen ska vara tät från ovidkommande vatten (dräneringsvatten, regnvatten och dylikt).

Anläggningen får vara högst 10 år gammal.

Ersättningen uppgår till maximalt avloppsandelen i anläggningsavgiften.

Dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete ersätts.

Värdet nedräknas enligt beslutad avskrivningstid 10 år, vilket innebär att värdet sjunker med 10 procentenheter för varje påbörjat år efter datum för slutbesiktning.

Ersättning sker efter det att anslutning till kommunens avloppsledningar har skett.

Avdrag görs inte på anläggningsavgiften utan utbetalning görs särskilt.

Avslutade VA-utbyggnader

Hörby
Häggenäs

Höör
Maglasäte – Björkåsen – Lillasäte