Gå direkt till innehållet

Utbyggnadsområden

Intill en utedusch av grånat trä står en pojke och håller sin hand på kranen. Vattnet har glittrande börjat rinna.

Utbyggnadsområden är områden som bedömts ha ett stort behov av kommunal (allmän) vatten- och avloppsförsörjning för att skydda närliggande vattendrag och grundvattnet, miljö och hälsa. Bedömningen görs utifrån bebyggelsens storlek, befintlig VA-situation, omgivande naturmiljö, exploateringstryck med mera.

Utbyggnad av det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet görs för människors hälsa och för miljön. Vilka områden som ska få kommunalt vatten och avlopp beslutas av kommunen eller Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan förelägga kommuner att förse ett befintligt område med kommunalt vatten och avlopp. Förutom till befintliga bostadsområden byggs kommunalt vatten och avlopp även ut till nya exploateringsområden.

Verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp är det område inom vilket vattenförsörjning, omhändertagande av avloppsvatten och/eller dagvatten ska ordnas av kommunen. Det är kommunfullmäktige i Hörby respektive Höörs kommun som beslutar om verksamhetsområden och därefter får Mittskåne Vatten i uppdrag att genomföra och förvalta VA-utbyggnaden.

En långsiktig planering för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp återfinns för Höörs del i den VA-plan som antogs av kommunfullmäktige år 2021.

För Hörbys del pågår arbete med uppdatering av Hörby kommuns VA-plan. Arbetet beräknas vara klart under 2024.

Pågående VA-utbyggnader

Hörby

Inga pågående utbyggnader.

Höör

Jularp och Sjunnerup

Frågor och svar om VA-utbyggnader

Inom ett bebyggelseområde görs en bedömning av kommunen om det finns en risk för negativ påverkan på hälsa eller miljö. Efter att bedömning är gjord fattas beslut om de enskilda lösningarna är tillräckliga för att skydda hälsa och miljö eller om det behövs en kommunal anläggning. Exempel på skäl kan vara att avloppsanläggningarna ligger nära eller direkt vid de enskilda vattentäkterna och det finns risker att de förorenas. Det kan också vara att det är så många avloppsanläggningar inom ett område att miljöbelastningen blir så stor att det behövs en allmän lösning. Kommunen blir då skyldig att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till berört område.

Vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp i den takt våra resurser klarar och enligt de prioriteringar vi måste göra. Att bygga ut i områden som berörs av dagens utbyggnadsplan är komplicerat eftersom områdena ligger i utkanten av, och ibland långt ifrån, det ledningsnät vi redan har och ofta där markförhållanden är svårhanterliga. Det gör att arbetena är både tid- och resurskrävande.

Förändring av de ekonomiska förutsättningarna och prioriteringar av andra uppdrag kan göra att vi måste minska takten.

Alla fastigheter inom ett område som ska byggas ut med kommunalt vatten och avlopp blir VA-abonnenter när området är politiskt beslutat, vattentjänsterna är framdragna och fastighetsägaren mottagit brevet Meddelande om förbindelsepunkt. Därmed blir man som fastighetsägare skyldig att betala de avgifter som faktureras för vattentjänsterna.

Alla fastighetsägare inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp ska betala anläggningsavgift. Man behöver betala anläggningsavgiften oavsett om man rent fysiskt kopplar in sig till de kommunala ledningarna eller inte.

Undantag kan bara göras för de fastigheter som har eget vatten med tillräckligt hög kvalitet. I dessa undantagsfall är fastighetsägaren inte skyldig att betala anläggningsavgiften för dricksvatten. Men skyldigheten att betala för anslutning till kommunalt avlopp kvarstår eftersom anslutning till kommunalt avlopp inte kan väljas bort.

Att en fastighet har tillräckligt bra eget vatten styrks genom analysresultat av kriterier som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Det är fastighetsägaren själv som beställer en analys, och sedan skickar analysresultatet till Mittskåne Vatten. Här kan du läsa om villkoren för vattenanalysen: Villkor för vattenanalys.

Även om din fastighet ligger utanför de beslutade verksamhetsområdena kan det finnas möjlighet att ansluta den till allmänt vatten och avlopp. Om du skickar in en förfrågan gör vi en utredning om din fastighet kan anslutas. Det vi utreder är var närmaste lämpliga anslutningspunkt finns, om vi kan erbjuda tillräckligt vattentryck och om kapacitet finns att ta emot spillvattnet.

Det beror på om din obebyggda fastighet ligger inom ett detaljplanelagt område eller inte.

Inom detaljplan

Om din obebyggda fastighet ligger inom ett detaljplanelagt område behöver du betala anläggningsavgiften och därefter brukningsavgifter. Eftersom fastigheten är obebyggd betalar du ingen bostadsenhetsavgift. Den avgiften betalas först när/om fastigheten blir bebyggd.

Utanför detaljplan

Om din obebyggda fastighet inte ligger inom ett detaljplanelagt område, och inte vill ansluta dig, är du inte skyldig att betala anläggningsavgiften eller brukningsavgifter. Men om du vill ansluta dig till vatten och avlopp behöver du betala avgifterna.

Ansvarsförhållanden mellan kommunen och fastighetsägaren gällande kommunalt vatten och avlopp styrs framförallt av Lagen om allmänna vattentjänster, men även av kommunernas bestämmelser för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) och kommunernas VA-taxa.

Här hittar du

ABVA för Hörby och Höörs kommun
Höörs kommuns VA-taxa
Hörby kommuns VA-taxa

I paragraf 6 i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) anges att om vattenförsörjning eller avlopp behöver ordnas i ett större sammanhang för att skydda människors hälsa eller miljön har kommunen har en skyldighet att bestämma verksamhetsområde och att tillgodose behovet av vattentjänster genom en allmän VA-anläggning.

Ändringen som infördes i juni 2023 innebär att bedömningen av behovet av allmänna vattentjänster ska bli mer flexibel. Kommunen behöver ta hänsyn till områdets förutsättning­ar att tillgodose behovet av vattentjänster genom enskilda anläggningar. Förändringen påverkar kommunernas bedömning av om ett nytt verksamhetsområde behöver inrättas eller inte enligt 6 § LAV. Förändringen innebär däremot inte att enstaka fastighetsägare inom ett verksamhetsområde kan undvika att bli avgiftsskyldiga när det väl bedömts att ett behov finns för området.

Kostnaden för anslutningen till kommunalt vatten och avlopp kallas för anläggningsavgift och är en engångsavgift. Anläggningsavgiften varierar med gällande VA-taxa, fastighetens tomtyta, vilka vattentjänster som fastigheten ska anslutas till samt antalet bostadsenheter som finns eller ska byggas på fastigheten. Du kan enkelt uppskatta din kommande anläggningsavgift för kommunalt vatten och avlopp här: Beräkna din anläggningsavgift och brukningsavgift.

Efter anslutning till kommunalt vatten och avlopp betalar du som fastighetsägare för brukningsavgifter en gång i kvartalet, vilket är avgiften för det vatten du använder.

Här kan du läsa mer om om avgifterna för vatten och avlopp: Avgifter.

Alla de avgifter som du betalar för vatten och avlopp bygger på självkostnadsprincipen. Det innebär att varje person ska betala sin kostnad för vatten och avlopp i sin kommun, och att kommunerna bara tar ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna; vi får inte gå med vinst.

Det du betalar i avgifter används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten. Ingår din fastighet i ett verksamhetsområde för dagvatten igår även avgifter för att bortleda dagvatten från gator och fastigheter via till exempel dagvattendammar.

Mittskåne Vatten är helt och hållet en avgiftsfinansierad verksamhet, vilket innebär att vi inte finansieras av några skattemedel.

När du mottagit Meddelande om förbindelsepunkt, som skickas ut tillsammans med fakturan på anläggningsavgiften, är din fastighet ansluten till kommunalt vatten och avlopp. När du betalat anläggningsavgiften kan du koppla in dina egna ledningar till de kommunala i tomtgränsen.

Fakturan på anläggningsavgiften har 30 dagars betalningstid.

Enligt vattentjänstlagen finns möjlighet att i vissa fall få delbetalning av anläggningsavgiften.

Ansökan om delbetalning kan göras när du har fått fakturan för anläggningsavgiften. Ansökan ska göras innan fakturan för anläggningsavgiften har förfallit. Du behöver först undersöka andra alternativ till finansiering. Vi prövar bara ansökan om delbetalning om annan finansiering inte är möjlig. Du behöver först kontakta två banker för förfrågan om banklån. Om banklån inte beviljas behöver du kunna visa det med skriftlig dokumentation från bankerna. Sen prövar vi frågan om delbetalning.

Kontakta kundservice för att få veta mer om hur du ansöker om delbetalning.

Mellan huset och tomtgränsen, där förbindelsepunkten ligger, ansvarar fastighetsägaren för vatten- och avloppsledningarna. Kommunen drar fram ledningar fram till din tomtgräns – men du behöver själv gräva eller anlita någon som gräver från tomtgränsen fram till ditt hus för att kunna koppla in dig till de kommunala vatten- och avloppsledningarna i tomtgränsen.

Inom din tomtgräns bestämmer du som fastighetsägare själv hur ledningarna ska nå fram till förbindelsepunkten i tomtgränsen.

Ett tips är att prata ihop dig med dina grannar för att gemensamt hjälpas åt att gräva eller för att gemensamt anlita ett företag som utför grävarbetet åt er.

Förbindelsepunkten är gränsen mellan kommunens ledningar som vi ansvarar för och fastighetens egna ledningar som fastighetsägaren ansvarar för. Vanligtvis ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför tomtgränsen.

När det är dags att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet skickar vi en förbindelsepunktskarta till dig som visar var i din tomtgräns som du kopplar dina egna vatten- och avloppsledningar till de kommunala ledningarna.

Du kan inte välja bort att ansluta dig till kommunalt spillvatten. Men om du nyligen investerat i en enskild avloppsanordning som inte längre behövs på grund av kommande anslutning till kommunal spillvattenhantering, finns i vissa fall möjlighet till ersättning. Ersättning sker efter att fastigheten anslutits till kommunalt avlopp.

Kommunen ersätter anläggningar som är mindre än 10 år gamla mot uppvisande av kvitto. Detta gäller för ersättning för egen avloppsanläggning:

• Fastigheten måste ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avloppsförsörjning (fastställs av kommunfullmäktige).
• Anläggning ska ha ett tillstånd som enskild avloppsanläggning och vara slutbesiktigad.
• Anläggningen ska vara tät från ovidkommande vatten (dräneringsvatten, regnvatten och liknande).
• Anläggningen får högst vara 10 år gammal.
• Ersättningen uppgår till maximalt avloppsandelen i anläggningsavgiften.
• Dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete ersätts.
• Värdet nedräknas enligt beslutad avskrivningstid 10 år, vilket innebär att värdet sjunker med 10 % för varje påbörjat år efter datum för slutbesiktning.
• Ersättning sker efter det att anslutning till kommunens avloppsledningar har skett.
• Ersättning utbetalas direkt och görs inte som avdrag på anläggningsavgiften.

Kontakta kundservice för att få veta mer om hur du ansöker om ersättning.

Nej. Möjligheten att få ersättning för sin enskilda anläggning gäller endast enskilda avloppsanläggningar. Du kan alltså inte få ersättning för din enskilda vattenanläggning.

Bakgrunden till detta är att man som fastighetsägare inte kan välja bort anslutning till det kommunala avloppet, medan det är möjligt för fastighetsägare att undantas anläggningsavgiften för kommunalt dricksvatten om det egna vattnet är tillräckligt bra. Det visar man genom att skicka in analysresultat för sitt eget vatten till Mittskåne Vatten.

Eftersom fastigheten måste ha en fungerande anläggning för vatten och avlopp måste en övergång till kommunalt ske vid någon tidpunkt i ett utbyggnadsområde. Det finns ingen tidpunkt när alla anläggningar är gamla samtidigt.

Förkortningen LTA står för Lätt Trycksatt Avlopp. För en del fastigheter är det inte möjligt att avleda spillvattnet med självfall till ledningsnätet. I dessa områden förser vi fastigheterna med en LTA-station.

Hur fungerar det?
En LTA-station är en brunn med tillhörande pump. Varje fastighet har sin egen LTA-station. Pumpen maler spillvattnet och pumpar ut det till den kommunala spillvattenledningen utanför fastigheten.

Ansvar för LTA-stationen
Det är Mittskåne Vatten som installerar LTA-stationen och driftsätter den. Det är även vi som har det löpande service-, reparation- och driftansvaret för LTA-stationen.

Du som fastighetsägare som har det löpande tillsynsansvaret för din LTA-station. Vid uppkomna fel (förutom elförsörjningsfel) ska du kontakta Mittskåne Vattens kundservice.

Vem betalar för LTA-stationen?
Kostnaden för LTA-stationen och installationen är medräknad i anläggningsavgiften. Vi levererar och installerar brunn och pump. Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar el- och spillvattenanslutning mellan hus och pumpstation. Det är även du som behöver stå för de löpande elkostnaderna.

Placering
Placeringen av LTA-stationen bestäms av Mittskåne Vatten i samråd med dig som fastighetsägare.

Inkoppling
Mittskåne vatten installerar brunnen och pumpen i samband med att din fastighet ansluts till kommunalt avlopp. Innan LTA-stationen kan sättas i drift behöver du som fastighetsägare dra fram el- och spillvattenledningar mellan LTA-stationen och hus.

Går det att köra på locket till pumpbrunnen?
Pumpbrunnslock är normalt lättviktslock som inte är körbara.

Kan man ha fler än ett hushåll kopplad till LTA-pumpstationen?
Här måste man skilja på begreppen fastighet och hus. Många benämner sitt hus som sin fastighet, men fastigheten är den juridiska benämningen på den mark som du äger. Huset är alltså en del av fastigheten tillsammans med den tomt som huset står på. Varje fastighet skall ha en egen LTA-pumpstation för att undvika problem med servitut, skötselansvar, ägarbyte med mera. Har man fler än ett hus på sin fastighet, exempelvis en gäststuga, så går det bra att ansluta dem till LTA-pumpen.

Slutna tankar och två- eller trekammarbrunnar kan tömmas och rengöras innan de tas bort eller fylls igen med sand eller liknande.

När du kopplat in dina vatten- och spillvattenledningar till de kommunala ledningarna ska din slamavskiljare eller slutna tank tömmas en sista gång. Här kan du läsa mer om sluttömning: Information gällande sluttömning av ditt enskilda avlopp.

Spillvatten är det vatten som avleds via alla spillvattenledningar inne i huset – diskvatten, tvättvatten, badvatten och toaletter. Spillvatten leds till avloppsreningsverket för rening. I dagligt tal kallas ofta spillvatten för avloppsvatten.

Dagvatten är regnvatten från hustak och gator som inte infiltreras i jorden samt vatten från husgrundsdräneringar. Dagvatten leds i separata dagvattenledningar till sjöar och vattendrag.

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt är påverkat av samhället. Här ingår spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Avslutade VA-utbyggnader

Hörby

Häggenäs

Höör

Holma

Maglasäte – Björkåsen – Lillasäte

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift